Web
Analytics Made Easy - StatCounter


Milou van den heuvel

BGLZ - Zoetermeer

Schoolbegeleiding

Er zijn kinderen op school die problemen tegen komen. Dit komt zowel in het regulier als in het speciaal onderwijs voor. Ze vallen op door buitenproportionele extroverte of introverte gedragingen. Het kind zit niet lekker in zijn of haar vel, wordt sneller boos, is angstig, heeft moeite om op een goede manier met medeleerlingen om te gaan of laat grensoverschrijdend gedrag zien. Dit kan een probleem zijn voor het kind, de ouders, de medeleerlingen en de leerkracht.

BGLZ kan deze kinderen begeleiden in en buiten de groep en tevens de ouders, de intern begeleider en de leerkracht ondersteunen. De kernwaarde bij het begeleidingstraject op school is, de snelle en constructieve communicatie met alle betrokkenen. Tijdens de begeleiding op school zal er gewerkt worden aan diverse doelen. Deze doelen worden in onderling overleg bepaald. De begeleiding is erop gericht om allereerst zo duidelijk mogelijk in kaart te brengen wat het kind, de ouders en de school nodig hebben om het kind zo effectief mogelijk te kunnen begeleiden. Het doel is dat het kind weer goed kan functioneren binnen de onderwijssetting. We starten met een vrijblijvend intakegesprek met de ouders en school. Daarna zal er een observatie gedaan worden. Door middel van het gesprek en de observatie zullen het gedrag en de knelpinten in kaart worden gebracht. Vervolgens zal er een plan worden opgesteld en zullen de verwachtingen, doelstellingen en de haalbaarheid besproken worden met alle betrokkenen.
Tevens zullen er aanbevelingen en handelingsadviezen worden gegeven.

Schoolbegeleiding kan ingezet worden voor kinderen die problemen hebben met:

o Sociale interacties.
o Sociaal emotionele ontwikkeling.
o Faalangst en/of laag zelfbeeld.
o Emotieregulatie.
o Gezagsondermijnend en/of grensoverschrijdend gedrag
o Concentratie, werkhouding, plannen, organiseren.
o Autisme, ADHD, ADD.


Observaties van het kind in de groep waarvan een verslag wordt gemaakt met adviezen en aanbevelingen.

Intelligentie onderzoek (WISC-V) De onderzoeken zullen worden afgenomen in samenwerking met een generalist- orthopedagoog

Invulling gedragsarrangementen.
Als kinderen dusdanige problemen ondervinden dat dit de basis ondersteuning die de school kan bieden te boven gaat kan er een arrangement worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband. BGLZ kan de invulling van deze arrangementen verzorgen. Ook hier zal er een behandelplan worden opgesteld. De protectieve en belemmerende factoren zullen in kaart worden gebracht en er zal worden gekeken wat de onderwijsbehoeften zijn van het kind. Er zullen doelen worden opgesteld in samenspraak met het kind, de ouders en school.

Leerkrachtondersteuning.

BGLZ kan de leerkracht ondersteunen bij:
- Het structureren en het stellen van grenzen in de klas.
- De begeleiding van een specifieke leerling, of een groepje leerlingen in de klas.
- Extra toezicht en begeleiding in de klas.